GATE Result

PRATYUSH MISHRA

2017

AIR : 73

ANKIT GUPTA

2017

AIR : 624

MATHURA PRASAD SAV

2017

AIR : 641

MANTHAN PANDEY

2017

AIR : 641

GAURAV BURMAN

2017

AIR : 1147

ANKIT AGRAWAL

2017

AIR : 1790

TORAN LAL SAHU

2017

AIR : 1910