GATE Result

SOMRAJ SONI

2018

AIR : 342

KISHAN KUMAR

2018

AIR : 508

Y. VISHAL

2018

AIR : 607

TORAN LAL SAHU

2018

AIR : 654

GAURAV BURMAN

2018

AIR : 1014